Επιχορηγείται η εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδικαζόμενα ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης»

Η «Πολιτεία Δικαίου» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία) επιχορηγεί την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδικαζόμενα ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης»


Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου (εφεξής «Έργο») συνίσταται στη συλλογή των δικαστηριακών αποφάσεων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων της χώρας (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) που αφορούν χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και στην αξιολόγησή τους ανάλογα με το είδος της προσβολής, την έκταση και το βαθμό της βλάβης και το ύψος της επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποιήσεως, μετά από αναλυτική κρίση των μεμονωμένων περιπτώσεων. Οι προς συλλογή και αξιολόγηση δικαστικές αποφάσεις θα αφορούν στην τελευταία δεκαετία (2003-2013).
Τα ευρήματα του ερευνητικού έργου θα συμβάλουν στη συγκρότηση κατευθυντήριων μεγεθών μέσω της νομολογίας, για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία ομοιόμορφης πρακτικής επιμετρήσεως της βλάβης, δεδομένης της έλλειψης νομοθετικά διαμορφωμένων αντικειμενικών κριτηρίων επιμετρήσεως.
Το Έργο, το οποίο ορίζεται διάρκειας έξι (6) μηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αρεοπαγίτη κ. Ι. Χαμηλοθώρη, θα ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα και επιχορηγείται από την «Πολιτεία Δικαίου» με ποσό ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).
Η ερευνητική ομάδα που θα αναλάβει το Έργο θα αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Το ποσό της επιχορήγησης θα δοθεί στην πιο πάνω ομάδα ως σύνολο και όχι ατομικά στο κάθε μέλος της.
Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σχηματίσουν ερευνητική ομάδα τριών (3) έως πέντε (5) ατόμων. Κάθε υποψήφια ερευνητική ομάδα θα παρουσιάσει την αίτησή της και το πρόγραμμά της για την διεξαγωγή της έρευνας.
Η επιλογή της ερευνητικής ομάδας που θα αναλάβει το Έργο θα γίνει με σχετική απόφαση Επιτροπής διακεκριμένων επιστημόνων από το χώρο του Ιδιωτικού Δικαίου (εφεξής: Επιτροπή), λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την καταλληλότητα του προτεινόμενου επιστημονικού προγράμματος έρευνας, το εύρος της έρευνας αυτής, καθώς επίσης και την προσφορότητα αξιοποίησης των ευρημάτων της σε περαιτέρω έρευνες ή νομοθετικές παρεμβάσεις.  Η σύνθεση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί το αργότερο την 15η Σεπτεμβρίου 2014.
Τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα οργανωθεί για αυτόν το σκοπό, θα δημοσιευτούν σε περιοδικά του Νομικού Επιστημονικού Τύπου με φροντίδα και δαπάνες της «Νομικής Βιβλιοθήκης».
Προϋποθέσεις: Όλα τα μέλη των υποψηφίων ερευνητικών ομάδων θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες νομικής, πανεπιστημιακού ιδρύματος είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής,
β) να μην είναι μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας, οποιουδήποτε πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) να μην έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους κατά τη στιγμή υποβολής της πρότασής τους προς αξιολόγηση στην Επιτροπή.
Περιεχόμενο της αίτησης - Δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενες υποψήφιες ερευνητικές ομάδας οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του εκδοτικού οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη», οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23 (Τ.Κ. 10680, Αθήνα), υπόψη κας Γεωργίας Σιακανδάρη.  Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται περαιτέρω από:
α) ένα κείμενο περίπου 500 λέξεων, όπου και θα περιγράφονται με σαφήνεια οι κεντρικοί άξονες και η βασική στοχοθεσία του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας (ιδιαίτερα θα πρέπει να περιγράφονται τα τυχόν ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, πέρα των καθαρά ποσοτικών/στατιστικών),
β) αναλυτικό πίνακα περιεχομένων του προτεινόμενου σχεδίου,
γ) στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των ανωτέρω ατομικών προϋποθέσεων, κυρίως δε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή ή του υποψήφιου διδάκτορα, για καθένα από τα μέλη της υποψήφιας ερευνητικής ομάδας.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Διάρκεια της επιχορήγησης και καταβολή του χορηγούμενου ποσού: Η καταβολή του χορηγούμενου ποσού θα αρχίσει τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση του Έργου και θα ολοκληρωθεί με την υποβολή και έγκριση του Έργου από την Επιτροπή στην τελική του μορφή.
Το χορηγούμενο ποσό θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια της σταδιακής παράδοσης του ερευνητικού Έργου.
Η Επιτροπή μπορεί να δώσει παράταση μέχρι δύο μήνες για την ολοκλήρωση του Έργου.  Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της τελευταίας δόσης του χορηγούμενου  ποσού θα γίνει με την υποβολή και έγκριση του Έργου από την Επιτροπή στην τελική του μορφή με το τέλος της παράτασης.
Διευκρινίζεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα της μελέτης που θα παραδοθεί θα πρέπει να εκχωρούνται στη Νομική Βιβλιοθήκη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για περαιτέρω αξιοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε «Πολιτεία Δικαίου» στο διαδικτυακό τόπο www.nb.org.
Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Γεωργία Σιακανδάρη, στο τηλ. 210 36 78 800, άλλως μέσω email: <a href=

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Επιχορηγείται η εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδικαζόμενα ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης»